Subsidies

Subsidies zijn in een tweetal categorieën te verdelen, namelijk overheidssubsidies (Rijks, Provincie,- en gemeentelijke subsidies) en belastingtechnische subsidies.

Rijkssubsidie

Regeling SDE+  zie overzicht 2015 Maximaal budget 10, 5 miljard euro, exclusief wind op zee, inclusief wind op land.

De ministeriële regelingen voor de SDE+ 2015 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is openbaar gemaakt welke categorieën productie-installaties in 2015 in aanmerking komen voor SDE-subsidie, wat de subsidievoorwaarden zijn en welke wijzigingen er zijn in de uitvoering van de SDE-regeling. Voor detail informatie zie NGO.nl subsidies.

In 2015 vraagt u SDE-subsidie aan in het eLoket

Let op de tranches verdeling over het jaar, deze kunnen van invloed op de hoogte van de vergoeding per kWh zijn.

Om een subsidieaanvraag te doen voor de SDE(+) gaat u naar het eLoket van NGO.nl Hier kunt u voor diverse stimuleringsregelingen een digitale aanvraag indienen. Bedrijven en (non-profit)instellingen loggen in op het eLoket met eHerkenning. Het digitale aanvraagformulier voor de SDE is beschikbaar zodra de SDE-regeling gepubliceerd is in de Staatscourant.  Conceptaanvragen kunnen worden ingediend.. Zo kunt u uw aanvraag rustig voorbereiden. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat u een aantal bijlagen mee moet sturen met uw digitale aanvraag. Zorg voor een omgevingsvergunning als die vereist is, voor de productie-installatie. Deze moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Meer informatie over het eLoket van NGO.nl vindt u op hier. Raadpleeg voor een goede voorbereiding van uw aanvraag ook de website van de SDE., Hier vindt u verdere details over de werkwijze en vergoedingen.                            

eHerkenning vervangt DigiD voor bedrijven

Om toegang te krijgen tot het eLoket moet u beschikken over eHerkenning. eHerkenning vervangt sinds 1 januari 2011 DigiD voor bedrijven en regelt dat degene die een dienst digitaal wil afnemen, wordt 'herkend' bij de overheid. eHerkenning onderscheidt vier niveaus van betrouwbaarheid. Voor een subsidieaanvraag voor de SDE+ is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist.

Definitieve correcties subsidie SDE over 2014

De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld. Dit is van belang voor alle aanvragers die SDE-subsidie hebben gekregen en in 2014 energie hebben geproduceerd.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties. Aan de hand van de voorlopige correctiebedragen zijn in 2014 subsidievoorschotten betaald. Als NGO NL daarnaast ook uw meterstanden over het gehele voorgaande kalenderjaar heeft ontvangen van de netbeheerder kan de feitelijke subsidie over het voorgaande kalenderjaar worden bepaald. 

De feitelijke subsidie wordt verrekend met de al ontvangen voorschotten. Hieruit volgt een positieve of negatieve 'bijstelling'. Subsidieontvangers worden op de hoogte gesteld van de bijstelling die voor hen van toepassing is. Zij ontvangen schriftelijk bericht nadat de meetgegevens over 2014 door NGO.NL ontvangen zijn. Soms duurt het langer voordat NGO. NL uw subsidie bij kan stellen. In de bijstellingsfolder leest u meer informatie over bijstelling.

Lokale Overheden en Semi-Overheden

Lokale overheden en woningstichtingen kunnen via een energie BV of CV de Solarinstallatie aanschaffen en via een eigen netwerk de stroom aan bv. de
exploitatiemaatschappij van het zwembad, theater, etc. door te verkopen. Hierbij spelen dan de kosten die normaal per kWh betaald moeten worden geen rol 
meer (belastingen, vastrecht, meterhuur en transportkosten, etc.). Daarnaast heeft men de mogelijkheid om gebruik te maken van de bestaande subsidieregelingen.
Ook zijn er mogelijkheden voor  de opzet van energiecoöperaties (al dan niet met garantstelling) geheel of gedeeltelijk met garantstelling van de provinciale en of gemeentelijke overheid. Meerdere subsidie mogelijkheden zijn hierop van toepassing. Zo ook de z.g. postcoderoos afbakening.

Provinciale,- en gemeentelijke subsidies

Per Provincie verschillen in Nederland de voorwaarden en de hoogte van de stimuleringsmaatregelen. De meeste provincies hebben regelingen, die per project worden toegekend; Dit kan zijn een eenmalige toekenning van 40 % tot maximaal 65 % van de investering in Solar, tot bijv. € 2500,00 per kWp en een bedrag per bespaarde 1000 kg CO2 en zelfs nog een bedrag per opgewekte kWh bovenop de SDE regeling. Per gemeente zijn de bijdragen enorm divers, dit kan gaan van niets tot wel € 30.000,00 per installatie.

Belastingtechnische subsidies

Belasting technische subsidies zijn alleen van toepassing als men winstbelasting betaald of denkt te gaan betalen.

Belangrijk wil men een Breeam certificaat behalen, dan komen alle kosten en materialen die daarvoor noodzakelijk zijn voor de EIA, MIA/ Vamil in aanmerking.
Maximaal 36 % van de betaalde belasting kan in mindering gebracht worden. Het volledige bedrag van de installatie komt hiervoor in aanmerking (aanschaf  Solar, aanbrengen, installeren, omvormers, meters en monitoren systeem), maar niet als men SDE toegekend krijgt. Wel is mogelijk dat de investering in duurzame energiebesparende of terugwinnende apparatuur in aanmerking kan komen voor de MIA/ VAMIL regeling of de EIA. In combinatie met de SDE, de investering in energie opwekkers bv. Panelen blijven buiten de EIA, MIA/VAMIL dan kunnen de opgewekte kWh in aanmerking voor SDE 

     - Groenfinanciering, 1% van de totale investering.
     - Belastingtechnisch mag de installatie in 2 jaar afgeschreven worden.
     - Er zijn nog andere mogelijkheden, dit zijn echter geen substantiële bedragen.

Kijk voor meer informatie op www.RVO.nl

CO2 besparing

Voor het berekenen van het brake even point en de start van het Return on investment,

Altijd bedragen ex BTW nemen, rentederving en inflatiecorrectie toepassen. Energieprijs verhoging max. 2 procent per jaar.

Alleen subsidie toepassen die men werkelijk verkrijgt en alleen gedurende de gegarandeerde looptijd..

Altijd de bruto kWh prijs calculeren, de prijs die men betaald aan het energie bedrijf, inclusief heffingen, over het geschatte deel eigen verbruik productie.
Ook de vermindering van de transportkosten in de calculatie meenemen.

In onze betaalde offerte, is standaard een ROI berekening opgenomen.

De berekening wordt in samenwerking met het bureau Subsidia voor u gemaakt. Ook zijn zij gespecialiseerd in het aanvragen en organiseren van alle subsidies ook die van de Europese Commissie.


                 Klik op logo voor pdf brochure